کربنات کلسیم ارزنی

تماس بگیرید

سایز ارزنی

اندازه ذرات: 5/0 تا 1 میلیمتر

این سایز توانایی تشکیل میکس مناسب حهت تولید خوراک را دارد و در کارخانجات تولید خوراک و مکمل مصرف می‌گردد.

پرداخت دو ماهه