کربنات ریز گرانول

تماس بگیرید

سایز ریزگرانول

اندازه ذرات: 1 تا 3 میلیمتر

این سایز می تواند به عنوان بخشی از نیاز مرغان تخمگذار در زمان تولید و پرورش استفاده گردد.

پرداخت دو ماهه