کربنات کلسیم مش ۴۰۰

تماس بگیرید

مش 400

اندازه ذرات: 037/0 میلیمتر  تا میکرون

این محصول در کارخانجات خوراک و مکمل سازی، تولید دی کلسیم فسفات (DCP) استفاده می شود اما به طور عمده کارخانجات دی کلسیم فسفات بیشترین مصرف از این نوع محصول را دارند.